Scratch Backdrop (Chủ đề)

Scratch Backdrop

Ảnh nền là backdrop có kích thước 480-360