Game Scratch- Thi đấu Karate

GAME SCRATCH - THI ĐẤU KARATE

Hướng dẫn sử dụng game scratch thi đấu karate

- Ken dùng phím mũi tên và các phím O - K - M

- Ryu dùng phím ADW và các phím E-T-F