Game Scratch- Bảo vệ kho báu

GAME SCRATCH - BẢO VỆ KHO BÁU

Hướng dẫn sử dụng game scratch bảo vệ kho báu: Sử dụng điểm và binh lính thích hợp để bảo vệ kho báu.