Game suy luận Logic - Bài toán sang sông V1

GAME SCRATCH

RÈN LUYỆN TƯ DUY SUY LUẬN LOGIC

Bài toán:

Hãy tìm cách đưa tất cả 3 con vật sang sông, bao gồm Sư tử, Cáo và Gà con. Biết rằng:

1- Chỉ có Gà con là không bị Sư tử tấn công.

2- Thuyền có thể chở được MỘT con vật hoặc KHÔNG

Hướng dẫn sử dụng:

- Khi click chuột vào Thuyền thì Thuyền sẽ sang sông nếu thỏa mãn điều kiện.

- Nếu click chuột vào bất kỳ đối tượng nào thì đối tượng đó sẽ LÊN hoặc XUỐNG thuyền.

BÀI TOÁN SANG SÔNG V1