Game suy luận Logic - Bài toán sang sông V2

GAME SCRATCH

RÈN LUYỆN TƯ DUY SUY LUẬN LOGIC

Bài toán:

Hãy tìm cách đưa tất cả các con vật sang sông, bao gồm 2 loài Khủng Long và Gấu. Biết rằng:

1- Khủng Long có thể tấn công Gấu, ngược lại thì không.

2- Trên cùng bờ sông, nếu số lượng 2 loài bằng nhau thì Khủng Long không thể tấn công Gấu.

3- Thuyền chỉ có thể sang sông nếu có 1 hoặc 2 con vật.

Hướng dẫn sử dụng:

- Khi click chuột vào Thuyền thì Thuyền sẽ sang sông nếu thỏa mãn điều kiện.

- Nếu click chuột vào bất kỳ đối tượng nào thì đối tượng đó sẽ LÊN hoặc XUỐNG thuyền.

BÀI TOÁN ĐƯA BẠN SANG SÔNG