Game suy luận Logic - Bài toán sang sông V3

GAME SCRATCH

RÈN LUYỆN TƯ DUY SUY LUẬN LOGIC

Bài toán:

Hãy tìm cách đưa tất cả mọi người sang sông. Biết rằng khi sang sông:

"Người lớn chỉ được một người, trẻ nhỏ thì được hai người cùng sang"

Hướng dẫn sử dụng:

- Khi click chuột vào Thuyền thì Thuyền sẽ sang sông nếu thỏa mãn điều kiện.

- Nếu click chuột vào bất kỳ đối tượng nào thì đối tượng đó sẽ LÊN hoặc XUỐNG thuyền.

BÀI TOÁN SANG SÔNG V3