SA214- Control, nhóm lệnh điều khiển phần 1

SỬ DỤNG KHỐI LỆNH TRONG NHÓM LỆNH CONTROL - PHẦN 1

(Control Group Scratch)

A- Mục tiêu bài học SA214

Hướng dẫn sử dụng các khối lệnh sau đây:

1- Khối lệnh forever

forever
Lặp lại mãi mãi một việc gì đó
end

2- Khối lệnh repeat < >

repeat (10)
Lặp lại việc gì đó với số lần lặp xác định trước
end

3- Khối lệnh repeat until < >

repeat until <>
Lặp lại việc gì đó cho đến khi thỏa mãn điều kiện cho trước
end

4- Khối lệnh wait () secs wait (1) secs

+ Ý nghĩa: Đợi (trì hoãn) trong khoảng thời gian tính bằng giây

5- Khối lệnh wait until < > wait until <>

+ Ý nghĩa: Đợi cho đến khi thỏa mãn điều kiện cho trước

6- Khối lệnh stop [ ] stop [all v]

+ Ý nghĩa: Dừng kịch bản/dự án (Tùy thuộc vào các tham số được chọn)

B- Trích đoạn nội dung bài giảng Scratch SA214

C- Nội dung chính bài giảng Scratch SA214

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HỌC

Sau khi đăng nhập thành viên thích hợp, các video bài giảng sẽ xuất hiện tại đây!