SA216- Control, nhóm lệnh điều khiển phần 3

SỬ DỤNG KHỐI LỆNH TRONG NHÓM LỆNH CONTROL - PHẦN 3

(Control Group Scratch)

A- Mục tiêu bài học SA216

Hướng dẫn sử dụng các khối lệnh sau đây:

1- Khối lệnh create clone of [ ] create clone of [myself v]

+ Ý nghĩa: Nhân bản (sao chép) đối tượng

2- Khối lệnh when I start as a clone when I start as a clone

+ Ý nghĩa: Sau khi một đối tượng được nhân bản thì xử lý bản sao đó như thế nào?

3- Khối lệnh delete this clone delete this clone

+ Ý nghĩa: Xóa bản sao

B- Trích đoạn nội dung bài giảng Scratch SA216

C- Nội dung chính bài giảng Scratch SA216

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HỌC

Sau khi đăng nhập thành viên thích hợp, các video bài giảng sẽ xuất hiện tại đây!