SA213- Event, nhóm lệnh sự kiện phần 2

SỬ DỤNG KHỐI LỆNH TRONG NHÓM LỆNH EVENT - PHẦN 2

(Event Group Scratch)

A- Mục tiêu bài học SA213

Hướng dẫn sử dụng các khối lệnh sau đây:

1- Khối lệnh broadcast [ ] broadcast [message1 v]

+ Ý nghĩa: Truyền thông điệp cho một đối tượng xác định

2- Khối lệnh broadcast [ ] and wait broadcast [message1 v] and wait

+ Ý nghĩa: Truyền thông điệp cho nhiều đối tượng và đợi các đối tượng đó nhận được thì thực hiện lệnh tiếp theo

3- Khối lệnh when I receive [ ] when I receive [message1 v]

+ Ý nghĩa: Khi nhận được thông điệp thì thực hiện kịch bản

B- Trích đoạn nội dung bài giảng Scratch SA213

C- Nội dung chính bài giảng Scratch SA213

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HỌC

Sau khi đăng nhập thành viên thích hợp, các video bài giảng sẽ xuất hiện tại đây!