SA206- Look, nhóm lệnh ngoại hình phần 2

SỬ DỤNG KHỐI LỆNH TRONG NHÓM LỆNH LOOK - PHẦN 2

(Look Group Scratch)

A- Mục tiêu bài học SA206

Hướng dẫn sử dụng các khối lệnh sau đây:

1- Khối lệnh switch costume to [ ] switch costume to [costume1 v]

+ Ý nghĩa: Chuyển đổi hình dạng xác định của đối tượng

2- Khối lệnh switch backdrop to [ ] switch backdrop to [backdrop1 v]

+ Ý nghĩa: Chuyển đổi ảnh nền đã xác định của sân khấu

3- Khối lệnh next costume next costume

+ Ý nghĩa: Chuyển đổi hình dạng tiếp theo của đối tượng

4- Khối lệnh costume # (costume #)

+ Ý nghĩa: Báo cáo số thứ tự của hình dạng hiện hành

5- Khối lệnh backdrop name (backdrop name)

+ Ý nghĩa: Báo cáo tên của ảnh nền hiện hành

B- Trích đoạn nội dung bài giảng Scratch SA206

(Lưu ý: Xem video rõ nét ở chế độ phóng to toàn màn hình)

C- Nội dung chính bài giảng Scratch SA206

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HỌC

Sau khi đăng nhập thành viên thích hợp, các video bài giảng sẽ xuất hiện tại đây!