SA207- Look, nhóm lệnh ngoại hình phần 3

SỬ DỤNG KHỐI LỆNH TRONG NHÓM LỆNH LOOK - PHẦN 3

(Look Group Scratch)

A- Mục tiêu bài học SA207

Hướng dẫn sử dụng các khối lệnh sau đây:

1- Khối lệnh set [ ] effect to () set [color v] effect to (0)

+ Ý nghĩa: Đặt hiệu ứng đồ họa cho đối tượng

2- Khối lệnh clear graphic effect clear graphic effects

+ Ý nghĩa: Xóa hiệu ứng đồ họa của đối tượng

3- Khối lệnh change [ ] effect by () change [color v] effect by (25)

+ Ý nghĩa: Thay đổi hiệu ứng đồ họa của đối tượng với mức độ xác định

4- Khối lệnh change size by () change size by (10)

+ Ý nghĩa: Thay đổi kích thước của đối tượng với mức độ xác định

5- Khối lệnh set size to () % set size to (100)%

+ Ý nghĩa: Đặt kích thước mặc định cho đối tượng

6- Khối lệnh go to front go to front

+ Ý nghĩa: Chuyển đối tượng nằm trên cùng (xếp lớp đối tượng)

7- Khối lệnh go back () layer go back (1) layers

+ Ý nghĩa: Chuyển đối tượng xuống dưới cùng (xếp lớp đối tượng)

8- Khối lệnh size (size)

+ Ý nghĩa: Báo cáo kích thước hiện hành của đối tượng

9- Khối lệnh hide hide

+ Ý nghĩa: Ẩn đối tượng

10- Khối lệnh show show

+ Ý nghĩa: Hiện (trình diễn) đối tượng

B- Trích đoạn nội dung bài giảng Scratch SA207

(Lưu ý: Xem video rõ nét ở chế độ phóng to toàn màn hình)

C- Nội dung chính bài giảng Scratch SA207

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HỌC

Sau khi đăng nhập thành viên thích hợp, các video bài giảng sẽ xuất hiện tại đây!