SA201- Motion, nhóm lệnh chuyển động phần 1

SỬ DỤNG KHỐI LỆNH TRONG NHÓM LỆNH MOTION - PHẦN 1

(Motion Group Scratch)

A- Mục tiêu bài học SA201

Hướng dẫn sử dụng các khối lệnh sau đây:

1- Khối lệnh go to x () y () go to x: (0) y: (0)

+ Ý nghĩa: Điều khiển đối tượng nhảy đến vị trí có tọa độ xác định (x,y)

2- Khối lệnh go to [ ] go to [mouse-pointer v]

+ Ý nghĩa: Điều khiển đối tượng di chuyển theo con trỏ chuột hoặc đối tượng khác

3- Khối lệnh glide () secs to x () y () glide (1) secs to x: (0) y: (0)

+ Ý nghĩa: Điều khiển đối tượng di chuyển đến vị trí có tọa độ (x,y) trong khoảng thời gian xác định

B- Trích đoạn video bài giảng Scratch SA201

(Lưu ý: Xem video rõ nét ở chế độ phóng to toàn màn hình)

C- Nội dung chính bài giảng Scratch SA201

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HỌC

Sau khi đăng nhập thành viên thích hợp, các video bài giảng sẽ xuất hiện tại đây!