SA204- Motion, nhóm lệnh chuyển động phần 4

SỬ DỤNG KHỐI LỆNH TRONG NHÓM LỆNH MOTION - PHẦN 4

(Motion Group Scratch)

A- Mục tiêu bài học SA204

Hướng dẫn sử dụng các khối lệnh sau đây:

1- Khối lệnh set x to () set x to (0)

+ Ý nghĩa: Đặt tọa độ theo trục x cho đối tượng

2- Khối lệnh set y to () set y to (0)

+ Ý nghĩa: Đặt tọa độ theo trục y cho đối tượng

3- Khối lệnh change x by () change x by (10)

+ Ý nghĩa: Thay đổi tọa độ theo trục x cho đối tượng

4- Khối lệnh change y by () change y by (10)

+ Ý nghĩa: Thay đổi tọa độ theo trục y cho đối tượng

5- Khối lệnh mouse x (mouse x)

+ Ý nghĩa: Báo cáo vị trí con trỏ chuột theo trục x

6- Khối lệnh mouse y (mouse y)

+ Ý nghĩa: Báo cáo vị trí con trỏ chuột theo trục y

B- Trích đoạn nội dung bài giảng Scratch SA204

(Lưu ý: Xem video rõ nét ở chế độ phóng to toàn màn hình)

C- Nội dung chính bài giảng Scratch SA204

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HỌC

Sau khi đăng nhập thành viên thích hợp, các video bài giảng sẽ xuất hiện tại đây!