SA217- Operator, nhóm lệnh tính toán phần 1

SỬ DỤNG KHỐI LỆNH TRONG NHÓM LỆNH OPERATOR - PHẦN 1

(Operator Group Scratch)

A- Mục tiêu bài học SA217

Hướng dẫn sử dụng các khối lệnh sau đây:

1- Khối lệnh: Cộng, trừ, nhân, chia

(() + ())
(() - ())
(() * ())
(() / ())

2- Khối lệnh So sánh

<[] < []>
<[] = []>
<[] > []>

3- Khối lệnh pick random () to () (pick random (1) to (10))

+ Ý nghĩa: Lấy ngẫu nhiên một giá trị trong khoảng giá trị cho trước

4- Khối lệnh letter () of [ ] (letter (1) of [world])

+ Ý nghĩa: Trích xuất ký tự có số thứ tự được xác định trong một chuỗi

5- Khối lệnh length of [ ] (length of [world])

+ Ý nghĩa: Đếm số lượng ký tự xuất hiện trong chuỗi cho trước

6- Khối lệnh [ ] of [ ] ([sqrt v] of (9))

+ Ý nghĩa: Trả lại giá trị của một Hàm với tham số xác định

7- Khối lệnh () mod () (() mod ())

+ Ý nghĩa: Lấy phần Dư của phép chia

8- Khối lệnh round () (round ())

+ Ý nghĩa: Làm tròn số thập phân

B- Trích đoạn nội dung bài giảng Scratch SA217

C- Nội dung chính bài giảng Scratch SA217

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HỌC

Sau khi đăng nhập thành viên thích hợp, các video bài giảng sẽ xuất hiện tại đây!