SA218- Operator, nhóm lệnh tính toán phần 2

SỬ DỤNG KHỐI LỆNH TRONG NHÓM LỆNH OPERATOR - PHẦN 2

(Operator Group Scratch)

A- Mục tiêu bài học SA218

Hướng dẫn sử dụng các khối lệnh sau đây:

1- Khối lệnh < > and < > <<> and <>>

+ Ý nghĩa: Trả lại giá trị ĐÚNG khi cả hai biểu thức đều ĐÚNG, các trường hợp còn lại thì trả lại giá trị SAI

2- Khối lệnh < > or < > <<> or <>>

+ Ý nghĩa: Trả lại giá trị SAI khi cả hai biểu thức đều SAI, các trường hợp còn lại thì trả lại giá trị ĐÚNG

3- Khối lệnh not < > < not <>>

+ Ý nghĩa: Trả lại giá trị ĐÚNG khi giá trị biểu thức SAI và ngược lại

B- Trích đoạn nội dung bài giảng Scratch SA218

C- Nội dung chính bài giảng Scratch SA218

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HỌC

Sau khi đăng nhập thành viên thích hợp, các video bài giảng sẽ xuất hiện tại đây!