SA211- Pen, nhóm lệnh đồ họa phần 2

SỬ DỤNG KHỐI LỆNH TRONG NHÓM LỆNH PEN - PHẦN 2

(Pen Group Scratch)

A- Mục tiêu bài học SA211

Hướng dẫn sử dụng các khối lệnh sau đây:

1- Khối lệnh set pen color to (color) set pen color to [#f0f]

+ Ý nghĩa: Đặt màu cho bút bằng cách chọn màu trên giao diện Scratch

2- Khối lệnh set pen color to (number) set pen color to (0)

+ Ý nghĩa: Đặt màu cho bút bằng một số xác định

3- Khối lệnh change pen color by () change pen color by (10)

+ Ý nghĩa: Thay đổi màu bút

4- Khối lệnh set pen size to () set pen size to (1)

+ Ý nghĩa: Đặt kích thước ngòi bút

5- Khối lệnh change pen size by () change pen size by (1)

+ Ý nghĩa: Thay đổi kích thước ngòi bút

6- Khối lệnh set pen shape to () set pen shade to (50)

+ Ý nghĩa: Đặt mức độ màu đậm/nhạt của nét vẽ

7- Khối lệnh change pen shape by () change pen shade by (10)

+ Ý nghĩa: Thay đổi màu đậm/nhạt của nét vẽ

B- Trích đoạn nội dung bài giảng Scratch SA211

C- Nội dung chính bài giảng Scratch SA211

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HỌC

Sau khi đăng nhập thành viên thích hợp, các video bài giảng sẽ xuất hiện tại đây!