SA219- Sensing, nhóm lệnh cảm biến phần 1

SỬ DỤNG KHỐI LỆNH TRONG NHÓM LỆNH SENSING - PHẦN 1

(Sensing Group Scratch)

A- Mục tiêu bài học SA219

Hướng dẫn sử dụng các khối lệnh sau đây:

Lưu ý:

Các khối lệnh trong bài học này là các khối lệnh Logic, chúng chỉ trả lại 1 trong 2 giá trị  ĐÚNG hoặc SAI (Boolean - Luận lý), chúng thường được sử dụng kèm với các khối lệnh thuộc nhóm lệnh Điều khiển (Control) ví dụ như khối lệnh if < > then, repeat until < >, wait until < >, ... hoặc làm tham số cho các khối lệnh Logic khác, ví dụ như < > and < >, < > or < >, ...

1- Khối lệnh touching [ ] touching [ v]?

+ Ý nghĩa: Nếu chạm vào .... thì sẽ xảy ra việc gì đó! (Chúng ta hiểu là một sự cảm ứng, hiệu ứng, cảm biến, thay đổi)

2- Khối lệnh touching color [ ] touching color [#f0f]?

+ Ý nghĩa: Nếu chạm vào màu đã cho thì thực hiện khối lệnh (nhiệm vụ) ...

3- Khối lệnh color [ ] is touching [ ] color [#f0f] is touching [#0f0]?

+ Ý nghĩa: Nếu màu này chạm vào màu kia thì thực hiện khối lệnh ...

4- Khối lệnh key [ ] pressed key [space v] pressed?

+ Ý nghĩa: Khi phím ... được nhấn xuống thì thực hiện khối lệnh ...

5- Khối lệnh distance to [ ] (distance to [ v])

+ Ý nghĩa: Là khối lệnh báo cáo, giúp xác định khoảng cách từ đối tượng này đến đối tượng khác

6- Khối lệnh mouse down mouse down?

+ Ý nghĩa: Khi chuột được nhấn xuống thì ... thực hiện khối lệnh ...

B- Trích đoạn nội dung bài giảng Scratch SA219

C- Nội dung chính bài giảng Scratch SA219

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HỌC

Sau khi đăng nhập thành viên thích hợp, các video bài giảng sẽ xuất hiện tại đây!